top of page

PCB

PCB

PCB

멀티 무선통신기
멀티 무선통신기

press to zoom
멀티 무선통신기
멀티 무선통신기

press to zoom
멀티 무선통신기
멀티 무선통신기

press to zoom
멀티 무선통신기
멀티 무선통신기

press to zoom
1/10
오르골
오르골

press to zoom
오르골
오르골

press to zoom
오르골
오르골

press to zoom
오르골
오르골

press to zoom
1/8
살균용 UVB LED 제어기
살균용 UVB LED 제어기

press to zoom

press to zoom

press to zoom
살균용 UVB LED 제어기
살균용 UVB LED 제어기

press to zoom
1/12
전광판 제어기
전광판 제어기

press to zoom

press to zoom

press to zoom
전광판 제어기
전광판 제어기

press to zoom
1/6
산업용 relay 제어기
산업용 relay 제어기

press to zoom

press to zoom

press to zoom
산업용 relay 제어기
산업용 relay 제어기

press to zoom
1/7
수족관 관리용 스마트 모듈
수족관 관리용 스마트 모듈

press to zoom
수족관 관리용 스마트 모듈
수족관 관리용 스마트 모듈

press to zoom
수족관 관리용 스마트 모듈
수족관 관리용 스마트 모듈

press to zoom
수족관 관리용 스마트 모듈
수족관 관리용 스마트 모듈

press to zoom
1/8
웨어러블 체온계
웨어러블 체온계

press to zoom

press to zoom

press to zoom
웨어러블 체온계
웨어러블 체온계

press to zoom
1/9
재활 측정 기구
재활 측정 기구

press to zoom

press to zoom

press to zoom
재활 측정 기구
재활 측정 기구

press to zoom
1/8
유통기한 표시기
유통기한 표시기

press to zoom
유통기한 표시기
유통기한 표시기

press to zoom

press to zoom
유통기한 표시기
유통기한 표시기

press to zoom
1/3
중급 코딩 교육용 보드
중급 코딩 교육용 보드

press to zoom

press to zoom
코딩 교육용 보드
코딩 교육용 보드

press to zoom
중급 코딩 교육용 보드
중급 코딩 교육용 보드

press to zoom
1/4
산소 발생기
산소 발생기

press to zoom

press to zoom
산소발생기
산소발생기

press to zoom
산소 발생기
산소 발생기

press to zoom
1/5

  - Module

xmega
xmega

press to zoom

press to zoom

press to zoom
xmega
xmega

press to zoom
1/4
tiny
tiny

press to zoom

press to zoom

press to zoom
tiny
tiny

press to zoom
1/3
모터드라이버(일반형)
모터드라이버(일반형)

press to zoom

press to zoom

press to zoom
모터드라이버(일반형)
모터드라이버(일반형)

press to zoom
1/3
모터드라이버(대용량)
모터드라이버(대용량)

press to zoom

press to zoom

press to zoom
모터드라이버(대용량)
모터드라이버(대용량)

press to zoom
1/3
SD카드 모듈
SD카드 모듈

press to zoom

press to zoom

press to zoom
SD카드 모듈
SD카드 모듈

press to zoom
1/5
LED 원형 모듈
LED 원형 모듈

press to zoom

press to zoom

press to zoom
LED 원형 모듈
LED 원형 모듈

press to zoom
1/5
Bluetooth
Bluetooth

press to zoom

press to zoom

press to zoom
Bluetooth
Bluetooth

press to zoom
1/6
LoRa
LoRa

press to zoom

press to zoom

press to zoom
LoRa
LoRa

press to zoom
1/7
WiFi 모듈
WiFi 모듈

press to zoom

press to zoom

press to zoom
WiFi 모듈
WiFi 모듈

press to zoom
1/6
Zigbee
Zigbee

press to zoom

press to zoom

press to zoom
Zigbee
Zigbee

press to zoom
1/6
시제품

시제품

보안카메라
보안카메라

press to zoom

press to zoom

press to zoom
보안카메라
보안카메라

press to zoom
1/7

보안 카메라

웨어러블 체온계
웨어러블 체온계

press to zoom

press to zoom

press to zoom
웨어러블 체온계
웨어러블 체온계

press to zoom
1/5

웨어러블 체온계

캠핑용 렌턴
캠핑용 렌턴

press to zoom

press to zoom

press to zoom
캠핑용 렌턴
캠핑용 렌턴

press to zoom
1/5

캠핑용 랜턴

대구 기상과학관 빛 체험
대구 기상과학관 빛 체험

press to zoom

press to zoom
대구 기상과학관 빛 체험
대구 기상과학관 빛 체험

press to zoom
1/2

대구기상과학관 빛 체험

방향제
방향제

press to zoom

press to zoom

press to zoom
방향제
방향제

press to zoom
1/5

방향제

자전거 후미등
자전거 후미등

press to zoom

press to zoom

press to zoom
자전거 후미등
자전거 후미등

press to zoom
1/9

자전거 후미등

블루투스 스피커 겸용 렌턴
블루투스 스피커 겸용 렌턴

press to zoom

press to zoom

press to zoom
블루투스 스피커 겸용 렌턴
블루투스 스피커 겸용 렌턴

press to zoom
1/8

블루투스 스피커 겸용 렌턴

머리 부착용 헬멧
머리 부착용 헬멧

press to zoom

press to zoom

press to zoom
머리 부착용 헬멧
머리 부착용 헬멧

press to zoom
1/11

머리 부착용 헬멧

구매시스템
구매시스템

press to zoom

press to zoom

press to zoom
구매시스템
구매시스템

press to zoom
1/3

구매 시스템

그림자 놀이
그림자 놀이

press to zoom

press to zoom

press to zoom
그림자 놀이
그림자 놀이

press to zoom
1/6

그림자 놀이

애완견 놀이기구
애완견 놀이기구

press to zoom

press to zoom

press to zoom
애완견 놀이기구
애완견 놀이기구

press to zoom
1/7

애완견 놀이기구

​팔각랜턴&거치대
​팔각랜턴&거치대

press to zoom

press to zoom

press to zoom
​팔각랜턴&거치대
​팔각랜턴&거치대

press to zoom
1/11

​팔각랜턴&거치대

청소년 코딩 교육용 보드
청소년 코딩 교육용 보드

press to zoom

press to zoom
청소년 코딩 교육용 보드
청소년 코딩 교육용 보드

press to zoom
1/2

청소년 코딩 교육용 보드

유통기한 표시기
유통기한 표시기

press to zoom

press to zoom

press to zoom
유통기한 표시기
유통기한 표시기

press to zoom
1/4

유통기한 표시기

bottom of page